Rozvrh dňa detí

Čo celý deň robíme

              Denný poriadok materskej školy

 

ČAS

ČINNOSTI

 

7.00 -9.00

 

 

Otvorenie materskej školy a schádzanie detíHry a hrové činnosti podľa predstáv detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenie

9 00 – 9 30 Osobná hygiena, desiata

 

9 30

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej, pracovnej, grafomotorickej,  prosociálnej oblasti
  Pobyt vonku

11.15 -12.00

Osobná hygiena, obedOsobná hygiena – čistenie zubov

12.00- 14.30

Odpočinok
14.30 – 15.30 Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
15.30 – 17.00 Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, ukončenie prevádzky