Prostredie

Súkromná materská škola Vysnívaný domov sa nachádza na sídlisku na Fedinovej ulici číslo 7 v Petržalke, súčasťou zariadenia je školský dvor s detskými preliezačkami, pieskoviskami  a terasou. Naše zariadenie spĺňa všetky legislatívne a hygienické požiadavky stanovené pre takýto typ zariadenia. Priestory Súkromnej materskej školy sú novo zrekonštruované, zariadenie je novučičké a máme svoju kuchyňu, herne, telocvične, jazykovú miestnosť, počítačovú miestnosť a ďalšie miestnosti na zábavu a vzdelávanie Vašich ratolestí.

Pedagógovia našej materskej školy na základe svojej  pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty, rozvíjajú  ich osobnosť, pomáhajú plniť výchovnú funkciu,  zohrávajú dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov sociálno – ekonomického a kultúrneho prostredia, ale i pri včasnom diagnostikovaní nedostatkov a porúch vo vývine detí.

Zabezpečujú starostlivosť  o telesný rozvoj detí, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov.

Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno – vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a aktivít.

Príďte medzi nás, spolu zažijeme a naučíme sa veľa nového!

Kolektív Materskej školy